Warunki handlowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Poniższe ogólne warunki handlowe (dalej jako „OWH“) dotyczą procesu dokonania rezerwacji online noclegu oraz usług hotelarskich oferowanych przez firmę Dom Apartamentowy Krywań, użytkowania systemu rezerwacji online przez tę firmę, warunków płatności i rezygnacji z rezerwacji online dokonanych przez klienta/klientów za pośrednictwem powyższej strony internetowej, jak również wszystkich pozostałych praw i obowiązków wynikających z relacji prawnej zaistniałej w przypadku rezerwacji online.

1.2 Klient ma prawo korzystać z rezerwacji online jedynie w przypadku, jeśli zgadza się z postanowieniami OWH. Zaleca się zapoznanie z poniższymi OWH we własnym zakresie przed dokonaniem rezerwacji. W przypadku wielokrotnego korzystania z rezerwacji online klient zobowiązany jest za każdym razem zapoznać się z OWH. Właściciel obiektu zakwaterowania turystycznego zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w poniższych OWH, przy czym zmiana OWH zaczyna obowiązywać z dniem udostępnienia publicznego na stronie internetowej właściciela firmy. W przypadku, jeśli klient nie zgadza się ze wszystkimi postanowieniami poniższych OWH, właściciel obiektu zakwaterowania turystycznego ma prawo żądać, aby klient nie używał powyższego systemu rezerwacji online. Poprzez potwierdzenie rezerwacji klient wyraża pełną zgodę z poniższymi OWH.

1.3 Każdy z klientów potwierdza, że wszystkie ceny i warunki rezerwacji oraz oferowanych usług dotyczą wyłącznie rezerwacji dokonanych w systemie online i za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

1.4 Z momentem rozpoczęcia użytkowania systemu rezerwacji online klient potwierdza, że osiągnął wiek powyżej 18 lat i w pełni odpowiada za swoje działania oraz jest świadom swoich praw i obowiązków.

 

2. REZERWACJA

2.1 Podczas rezerwacji online klient ma możliwość wyszukiwania aktualnych wolnych miejsc noclegowych zgodnie z liczbą wymaganych przez siebie miejsc i według wpisanych wymagań umieszczonych w formularzu rezerwacji (data przyjazdu, data odjazdu, rodzaj pokoju itd.).

2.2 Podczas rezerwacji online po wpisaniu wszystkich danych dotyczących rozpoczęcia i zakończenia pobytu, wyboru rodzaju pokoju, oraz usług dodatkowych itp. klient jest winien wypełnić wszystkie wymagane dane.

2.3 Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych, oraz realizacji płatności wg poniższych OWH i potwierdzeniu danych na adres e-mailowy podany przez klienta zostanie niezwłocznie wysłane potwierdzenie rezerwacji z numerem rezerwacji. Przydzielony numer rezerwacji służy potwierdzeniu rezerwacji, staje się również informacją kontaktową niezbędną podczas wprowadzania jakichkolwiek zmian lub rezygnacji z rezerwacji, oraz potwierdzenia jej z momentem zameldowania się na miejscu pobytu. Z wyżej wymienionych powodów klient zobowiązany jest zachować numer rezerwacji.

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Płatności za pobyt zarezerwowany przez klienta w przypadku rezerwacji online klient winien jest dokonać w sumie całkowitej podczas dokonania rezerwacji online za pośrednictwem usługi płatności kartą kredytową (eCard). Stąd wynika, że podczas rezerwacji online przy użyciu płatności dokonywanej za pomocą karty eCard wymagane jest od klienta podanie numeru karty kredytowej/debetowej. Z momentem potwierdzenia rezerwacji klient wyraża również zgodę na dokonanie wpłaty za rezerwowany pobyt w pełnej sumie na rzecz właściciela obiektu zakwaterowania turystycznego (za całość pobytu) i uprawnia właściciela obiektu zakwaterowania turystycznego do wymagania realizacji tej płatności. Suma całkowita za pobyt jest niezwłocznie przepisana na numer rachunku bankowego właściciela obiektu zakwaterowania turystycznego.

3.2 Postępowanie i działania właściciela obiektu zakwaterowania turystycznego opierają się na przyjętych zasadach etycznych i szanują prywatność klienta. System rezerwacji korzysta z najnowocześniejszych systemów szyfrowania danych i informacji poufnych, które gwarantują pełne bezpieczeństwo danych podanych podczas realizacji płatności przez klienta.

3.3 Klient upoważnia właściciela obiektu zakwaterowania turystycznego do zweryfikowania przedstawionych informacji dotyczących karty kredytowej /debetowej w jednym z call-center banku bądź firmy, która wystawiła kartę kredytową/debetową.

 

4. ZMIANY W REZERWACJI ORAZ WARUNKI REZYGNACJI

4.1 Jakiekolwiek zmiany dokonane w potwierdzonej rezerwacji online ze strony klienta można wprowadzić drogą elektroniczną po wpisaniu adresu e-mail klienta podanego podczas rezerwacji oraz przydzielonego numeru rezerwacji, który został wysłany klientowi podczas realizacji rezerwacji online, lub pisemnie, telefonicznie, albo drogą e-mailową za pośrednictwem działu rezerwacji właściciela obiektu zakwaterowania turystycznego pod numerem: +421 919 192 534 lub adresem e-mail: recepcia.krivan@gmail.com. We wniosku o wprowadzenie zmian w potwierdzonej rezerwacji online klient winien jest zawsze podać numer przydzielony mu podczas realizacji rezerwacji online i wysłany na podany przez klienta adres e-mail podczas dokonywania rezerwacji online. W momencie, jeśli klient żąda wprowadzenia zmiany w rezerwacji dokonanej w systemie online, która nie jest możliwa z braku miejsc lub innych powodów, właściciel obiektu zakwaterowania turystycznego dokona wszelkich starań mających na celu spełnienie żądań klienta, jednak właściciel obiektu zakwaterowania turystycznego nie ma obowiązku spełnić żądań klienta dotyczących wprowadzenia zmian w potwierdzonej rezerwacji, a klient nie ma prawa do wnoszenia o rekompensatę lub też egzekwowania jakichkolwiek innych zobowiązań ze strony właściciela z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w potwierdzonej rezerwacji.

4.2 W przypadku jeśli klient odstąpi od umowy oraz zrezygnuje z rezerwacji właścicielowi obiektu zakwaterowania turystycznego przysługuje prawo na pobranie opłaty za rezygnację zgodnie z poniższym:

Opłaty storno dotyczące wszystkich pobytów

· do 30 dni lub powyżej 30 dni opłata nie jest wymagana
· poniżej 30 dni przed rozpoczęciem pobytu opłata storno wynosi 50% z ceny zakwaterowania

4.3 W przypadku niestawienia się klienta w zarezerwowanym terminie pobytu właściciel obiektu zakwaterowania turystycznego ma prawo zatrzymać 50% ceny zamówionych i potwierdzonych usług.

4.4 W przypadku odstąpienia klienta od umowy i rozwiązania rezerwacji, lub w przypadku częściowego odstąpienia klienta od umowy i częściowego rozwiązania rezerwacji bądź nie stawienia się klienta na zamówiony pobyt w przypadku oferty specjalnej (punkt. 6 OWH) właściciel obiektu zakwaterowania turystycznego ma prawo opłaty za storno o wartości 50% z ceny zamówionych i potwierdzonych usług.

4.5 W przypadku odstąpienia klienta od umowy i odwołania rezerwacji bądź w przypadku częściowego odstąpienia klienta od umowy, czy też częściowego odwołania rezerwacji bądź nie stawienia się klienta w zarezerwowanym terminie w przypadku sytuacji wyjątkowych (choroba, śmierć, dotknięcia klęskami żywiołowymi itp.) właściciel obiektu zakwaterowania turystycznego ma obowiązek zrzec się prawa do pobrania opłaty storno na podstawie wykazania przez klienta wiarygodnego dowodu o ważnej przyczynie odstąpienia od umowy i odwołania rezerwacji, bądź częściowego odstąpienia od umowy i odwołania rezerwacji, czy też nie stawienia się klienta w zarezerwowanym terminie.

4.6 W przypadku odstąpienia klienta od umowy, oraz odwołania rezerwacji, bądź częściowego odstąpienia od umowy czy też częściowego odwołania rezerwacji lub też nie stawienia się klienta w terminie zarezerwowanego pobytu właściciel obiektu zakwaterowania turystycznego winien jest wysłać klientowi pisemnie lub drogą mailową powiadomienie o prawie właściciela obiektu zakwaterowania turystycznego do pobrania płatności storno o wysokości zgodnej z postanowieniami niniejszych OWH do 14 dni od odstąpienia klienta od umowy, lub zrezygnowania z rezerwacji bądź od dnia częściowego odstąpienia klienta od umowy lub częściowego zrezygnowania z rezerwacji bądź od dnia rozpoczęcia pobytu w przypadku nie stawienia się klienta w terminie rozpoczęcia takowego. Klient poprzez potwierdzenie zamówienia i wyrażenia zgody z zasadami niniejszych OWH potwierdza, że właściciel obiektu zakwaterowania turystycznego ma prawo w przypadku odstąpienia klienta od umowy oraz odwołania rezerwacji bądź częściowego odstąpienia klienta od umowy i częściowego odwołania rezerwacji bądź też nie stawienia się w terminie rezerwowanego pobytu jednorazowo naliczyć należność klienta z kwoty za zwrócenie zapłaconej przez klienta sumy za pobyt w przypadku dokonania rezerwacji online z kosztami należności przysługującej właścicielowi obiektu zakwaterowania turystycznego z tytułu dokonania opłaty storno w wysokości zawartej w poniższych OWH w wysokości, która pokryje daną należność, przy czym sumę przewyższającą wzajemne należności klienta i właściciela obiektu zakwaterowania turystycznego na rzecz klienta właściciel obiektu zakwaterowania turystycznego winien zapłacić klientowi przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy klienta, z którego została dokonana wpłata sumy za pobyt podczas złożenia rezerwacji online, w trybie do 30 dni roboczych od dnia następującego po odstąpieniu klienta od umowy i odwołania rezerwacji bądź częściowego odwołania rezerwacji lub niestawienia się klienta na pobyt. Opłaty bankowe związane ze zwrotem sumy za pobyt klienta ponosi klient.

 

5. PRZEPISY SZCZEGÓLNE

5.1 W przypadku niejasności bądź pytań, które wynikną podczas rezerwacji online, klient ma prawo skontaktować się z działem rezerwacji właściciela obiektu zakwaterowania turystycznego telefonicznie pod numerem: +421 919 192 534 bądź drogą e-mailową: recepcia.krivan@gmail.com

5.2 Zakwaterowanie jest możliwe z dniem rozpoczęcia pobytu danej rezerwacji od godz. 14.00. Wymeldowanie jest możliwe w ostatnim dniu pobytu danej rezerwacji do godz. 10.00.

5.3 W przypadku wymagań indywidualnych (łóżeczko dla dziecka, późniejsze przybycie lub opuszczenie miejsca pobytu: late check-in lub late check-out) bądź zainteresowaniu rezerwacją usług dodatkowych klient ma prawo zwrócić się do działu rezerwacji właściciela obiektu zakwaterowania turystycznego drogą telefoniczną pod numerem: +421 919 192 534 bądź drogą e-mailową: recepcia.krivan@gmail.com

 

6. OFERTY SPECJALNE NA POBYTY

6.1 Właściciel obiektu zakwaterowania turystycznego ma prawo oferować pobyty w specjalnej ofercie (last minute, first minute itd.). Ilość pokoi których dotyczyć będzie dana oferta jest ograniczona.

6.2 Podczas rezerwacji i realizacji pobytów z oferty specjalnej obowiązują postanowienia szczególne dotyczące wyłącznie pobytów z oferty specjalnej, które mają pierwszeństwo w stosunku do niniejszych OWH. Niniejsze OWH zostaną wzięte pod uwagę w przypadku oferty specjalnej tylko w takim zakresie, który nie obejmuje postanowień szczególnych lub które zawarte są w części osobnej.

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

7.1 Właściciel obiektu zakwaterowania turystycznego spółka

A3M Apartments,s.r.o.
Topoľová 2264/50, 95501
Topoľčany

REGON: 47830638
NIP: 2024114873
VAT: SK2024114873

zarejestrowana w OR sprawowanym przez OS Nitra
dział spółek z o.o., paragraf nr 37536/N, (dalej jako A3M Apartments,s.r.o.,)

przetwarza dane osobowe w zgodzie z ogólnie obowiązującymi przepisami Republiki Słowackiej, szczególnie zaś w zgodzie z przepisami artykułu nr 18/2018 Z. z. o ochronie danych osobowych RODO zmieniającymi i uzupełniającymi pewne ustawy oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) nr 122/2013 Z.z. o ochronie danych osobowych i zmianie i uzupełnieniu niektórych praw w brzmieniu postanowień nr 84/2014 Z.z. w aktualnym brzmieniu (dalej jako „Prawo“).

7.2 Firma A3M Apartments,s.r.o. przetwarza dane osobowe klientów na rzecz dokonania rezerwacji, sprzedaży i konsumpcji usług przez klientów w obiekcie należącym do właściciela zakwaterowania turystycznego i kontroli ich użytkowania. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu niezbędnego do zakończenia procesu samego przetwarzania, tj. dokonania rezerwacji, sprzedaży i użytkowania usług przez klientów w obiektach zakwaterowania turystycznego należących do właściciela i kontroli ich użytkowania, jednakże maksymalnie do dwóch lat od uzyskania powyższych danych. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rezerwacji, sprzedaży usług użytkowanych przez klientów w obiektach zakwaterowania turystycznego należących do spółki A3M Apartments,s.r.o. są przetwarzane przez spółkę na podstawie zgody klienta wyrażonej podczas dokonania rezerwacji.

7.3 Firma A3M Apartments,s.r.o.. przetwarza dane osobiste klienta na rzecz prowadzenia marketingu, w przypadku jego wyraźnej zgody, której klient udziela podczas wypełnienia danych podczas rezerwacji online i kliknięcia w wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.4 Zakres danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu dotyczy: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kom. Klient poprzez wypełnienie danych podczas rezerwacji online oraz po kliknięciu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w

7.5 Firma A3M Apartments,s.r.o. podczas przetwarzania danych osobowych może dokonać operacji przetwarzania, które dotyczą międzywęzłowego przesyłania podanych danych za granicę w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej, ew. użyczać dostępu do tych danych za granicą za pośrednictwem udostępnienia danych ze względów administracyjnych systemowi informacyjnemu przez pośrednika z siedzibą w danym kraju. Podczas przeniesienia właściciel zadba o maksymalne bezpieczeństwo ochrony danych osobowych za pomocą specjalnego szyfrowania oraz użycia specjalnych programów hardware w celu zabezpieczenie danych osobowych.

7.6 Firma A3M Apartments,s.r.o. kieruje się wysoko rozwiniętymi standardami etycznymi i szanuje prywatność klientów. Z wyjątkiem udostępnienia danych wymaganych przez prawo bądź innymi ogólnymi zobowiązaniami wobec przepisów prawa, właściciel nie oferuje ani nie udostępnia żadnych z danych osobowych bez zgody klienta osobom trzecim, albo innym odbiorcom. System rezerwacji korzysta z najnowocześniejszych systemów szyfrowania danych poufnych.

7.7 Firma A3M Apartments,s.r.o. w zgodzie z brzmieniem przepisów prawnych Republiki Słowackiej dokona wszelkich starań i działań podczas przetwarzania danych osobowych tak, aby osoby których przetwarzanie danych dotyczy były rzetelnie i na czas poinformowane o swoich prawach, które przysługują im zgodnie z przepisami Republiki Słowackiej, ale również na podstawie europejskiej legislatywy i wiążących umów międzynarodowych oraz porozumień. W przypadku otrzymania uprawnionego wniesienia skargi osoby dotkniętej, właściciel ustosunkuje się do niej do 30 dni od dnia otrzymania skargi.

7.8 Osoba dotknięta ma prawo szczególnie na podstawie pisemnego podania zaadresowanego na adres właściciela zażądać informacji o tym, czy jej dane osobowe są albo nie są przetwarzane w systemie informacyjnym właściciela, z jakiego źródła zostały uzyskane, otrzymać informacje o zakresie bądź liście przetwarzanych danych osobowych, wnieść poprawki bądź likwidować swoje częściowe, nieprawdziwe, bądź nieaktualne dane osobowe, likwidować dane osobowe, których cel przetwarzania już minął bądź które są przedmiotem przetwarzania nieuprawnione.

7.9 Osoba dotknięta ma prawo występować przeciwko przetwarzaniu danych osobowych na cele inne niż te, na poczet których dane osobowe zostały udostępnione, które mogą nieprawnie bądź bezpodstawnie ingerować w jej prawa ochrony interesów, w momencie, jeśli ten wniosek jest uprawniony. Właściciel ma obowiązek dane tego typu niezwłocznie zablokować i zlikwidować na tyle szybko, na ile pozwolą na to okoliczności.

7.10 Osoba dotknięta ma prawo w przypadku podejrzenia o nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych podać wniosek na Urząd ochrony danych osobowych Republiki Słowackiej dotyczący rozpoczęcia wszczęcia działań mających na celu uzyskanie orzeczenia na rzecz przetwarzania danych osobowych.

7.11 Osoba dotknięta, która nie ma zdolności prawnej w pełnym zakresie egzekwuje swoje prawa za pomocą opiekuna prawnego.

7.12 Praw osoby dotkniętej, która już nie żyje, może dochodzić osoba bliska według przepisów szczególnych ustalonych przez Republikę Słowacką.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Niniejsze OWH oraz stosunek prawny z nich wynikający podlegają prawu Republiki Słowackiej.

8.2 W momencie jeśli niektóre z tych postanowień OWH są, bądź staną się nieaktualne, skuteczne bądź nieegzekwowalne, tego typu nieaktualność, skuteczność bądź nieegzekwowalność dotyczy pozostałych postanowień OWH

8.3 Klient podczas potwierdzenia rezerwacji online wyraża swoją zgodę z niniejszymi OWH i zobowiązuje się ich przestrzegać. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH. Obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianach OWH nabiera prawa z momentem udostępnienia zmian zawartych w OWH na stronie internetowej właściciela obiektu zakwaterowania turystycznego www.apartmany-besenova.sk

8.4 Niniejsze OWH nabierają mocy prawnej z dniem 1.6.2017 A3M Apartments s.r.o. Topoľová 2264/50 95501 Topoľčany , Republika Słowacka REGON: 47830638 VAT: SK2024114873 zarejestrowana w Rejestrze handlowym Sądu rejonowego Nitra dział spółek z o.o. paragraf nr: 37536/N.