Zasady zakwaterowania

1. Dom apartamentowy może zakwaterować jedynie tych gości, którzy zarejestrują się w sposób prawidłowy. Oznacza to, że gość wylegitymuje się pracownikowi recepcji hotelu wykazując swój dowód tożsamości, dokument ID (dowód osobisty) bądź aktualny paszport. Pracownik recepcji wprowadzi dane osobowe gości do systemu recepcji PREVIO a następnie zwróci dokument.

2. Korzystanie z apartamentów jest możliwe dla osób, które nie są zarażone chorobami zakaźnymi.

3. Dom apartamentowy w szczególnych przypadkach może oferować gościom również zakwaterowanie inne od tego, którego dotyczyło zamówienie, jeśli zakwaterowanie to nie będzie znacznie różnić się od potwierdzonego zamówienia.

4. Obiekt zakwaterowania zgodnie ze szczegółowymi zapisami (§51 Regulaminu pocztowego) odbiera przesyłki wysłane na nazwisko zakwaterowanych gości lub gości, którzy zamówili już usługi zakwaterowania. Przesyłki winny być przekazane adresatom, a jeśli nie jest to możliwe, winny być zwrócone.

5. Dom apartamentowy zapewnia w przypadku zachorowania albo zranienia gości pomoc lekarską, ewentualnie transport do szpitala.

6. Dom apartamentowy oferuje zakwaterowanym gościom usługi w rozmiarze zawartym w dekrecie nr 419/2001 MH SR, który dotyczy kategorii obiektów zakwaterowania.

7. Gość korzysta z apartamentu do czasu, który ustalił z właścicielem obiektu zakwaterowania po swoim przyjściu.

8.Gość, który nie jest zakwaterowany, winny jest zgłosić swoją obecność na recepcji. Odwiedziny w apartamentach dozwolone są od godziny 8.00 do 22.00.

9. Gość potwierdza zakwaterowanie po swoim przyjściu na recepcję. Gość wymelduje się najpóźniej do 10.00 godziny w dzień odejścia, w tym samym czasie musi opuścić pokój. Jeśli gość nie dokona tego w
określonym czasie, Dom Apartamentowy ma prawo doliczyć do pobytu kolejny dzień.

10. Gość ma prawo zakwaterować się od godziny 14.00. Jeśli zakwateruje się przed 6.00 rano, zapłaci cenę zakwaterowania za całą poprzednią dobę.

11. Gość winien jest po opuszczeniu pokoju zamknąć zawory wodne, wyłączyć w apartamencie i przyległych pomieszczeniach urządzenia elektryczne i urządzenia typu radio, telewizor itp. oraz zamknąć drzwi. Po zakończeniu pobytu, w dzień odejścia po wymeldowaniu się, gość winien jest zwrócić kartę magnetyczną oraz klucze na recepcję.

12. Z powodów bezpieczeństwa zabrania się pozostawiania w apartamencie dzieci do 10 roku życia bez nadzoru rodziców i w pozostałych pomieszczeniach użytku wspólnego znajdujących się w Domu apartamentowym.

13. Gościom zabrania się wnoszenia do apartamentu sprzętu sportowego oraz innych przedmiotów, na które przeznaczone jest specjalne miejsce przechowywania .

14. Do przechowywania przez gości rzeczy cennych służą sejfy, które znajdują się w każdym apartamencie.

15. Dom apartamentowy odpowiada według kodeksu cywilnego $ 758 i ustanowienia $ 433 za rzeczy wniesione przez gości na teren hotelowy, tak samo za szkody poniesione na przechowywanych rzeczach w momencie, jeśli te przedmioty były pozostawione w miejscu do tego przeznaczonym, albo zwyczajowo tam, gdzie należy je przechowywać. Za pieniądze oraz rzeczy cenne Dom apartamentowy odpowiada w momencie, jeśli przejął je na przechowanie zgodnie z pokwitowaniem według $ 434 kodeksu cywilnego.

16. W okresie od 22.00 do 6.00 godziny gość winien jest przestrzegać ciszy nocnej.

17. W Domu apartamentowym w widocznym miejscu umieszczone są przepisy przeciwpożarowe – goście są zobowiązani stosować się do nich podczas swojego pobytu.

18. Palenie papierosów jest dozwolone jedynie na zewnątrz. Wewnątrz Domu apartamentowego i w pomieszczeniach wspólnych obowiązuje ścisły zakaz palenia. Dom apartamentowy ma prawo naliczyć karę w wysokości
50,- EUR za złamanie tego zakazu.

19. Zasady reklamacji znajdują się na recepcji Domu apartamentowego, oraz na niniejszej stronie internetowej i są do dyspozycji klienta.

20. Za szkody dokonane na mieniu Domu apartamentowego odpowiedzialny jest gość według aktualnych zasad prawnych.

21. Na posesję Domu apartamentowego można wjeżdżać na pojazdach zmotoryzowanych tylko po wyznaczonych na ten cel drogach, a parkowanie możliwe jest tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych tj. na
parkingu dla zakwaterowanych gości.

22. Za zakwaterowanie i usługi dodatkowe gość zobowiązany jest płacić sumy wcześniej ustalone podczas rozpoczęcia swojego pobytu. Rachunek nabiera prawa po przekazaniu go gościom.

23. Reklamacje gości i ewentualne uwagi dotyczące polepszenia usług przyjmuje recepcja.

24. Psy oraz inne zwierzęta nie mogą być zakwaterowane wg przepisów specjalnych.

25. Zakwaterowany gość winien jest przestrzegać postanowień dotyczących regulaminu zakwaterowania. W przypadku, jeśli gość znacznie wykracza poza ustalone postanowienia, Dom apartamentowy wg $ 759 ak. 2 kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy o usługach zakwaterowania jeszcze przed upłynięciem okresu dotyczącego ustalonego pobytu.
A3M Apartments,s.r.o.,Topoľová 2264/50, 95501 Topoľčany. Zarejestrowany w Rejestrze Handlowym OS Nitra, Odd. spółki z o.o., paragraf nr 37536/N.