Zasady reklamacji

Niniejsze zasady reklamacji regulują stosunek oraz warunki, które wynikają z odpowiedzialności za niewywiązanie się z oferowanych usług w pełni, ew. w przypadku, jeśli oferowany towar zgodnie z kodeksem cywilnym i zapisem nr 250/2007 Z.z. jest wybrakowany i może podlegać reklamacji

Jeśli konsument zauważy, że usługi zakwaterowania oraz usługi dodatkowe bezpośrednio z nimi związane nie są prawidłowo wykonane, ma prawo takie usługi poddać reklamacji. W przypadku zaistnienia niedostatków w oferowanej usłudze zakwaterowania, ew. usług dodatkowych daje to prawo konsumentowi do złożenia reklamacji w trybie niezwłocznym. Po upłynięciu okresu gwarancji prawo do reklamacji przepada.

Konsument w chwili argumentowania swojej reklamacji winien jest wskazać potwierdzenie dokonania zapłaty za usługi, których niedostatki zamierza reklamować. Prowadzący Dom apartamentowy w trybie natychmiastowym rzetelnie zapozna się z reklamacją i osądzi jej słuszność. W przypadku, jeśli decyzja o akceptacji reklamacji nie może być podjęta od razu, albo jeśli reklamacja jest bezpodstawna, zostanie zapisana lista reklamacji. Lista musi zawierać dokładnie oznaczone usługi, czas w którym były oferowane, oraz niedostatki mające wpływ na złożenie reklamacji w przypadku, jeśli reklamacja ma zostać wzięta pod uwagę. Konsument otrzymuje kopię listy.

Rozstrzygnięcie o reklamacji włącznie z czasem potrzebnym na rzetelne osądzenie braków nie ma prawa przekroczyć łącznie 30 dni. Jeśli konsument nie jest usatysfakcjonowany ze sposobu, w jaki został rozwiązany problem jego reklamacji, ma prawo dochodzić swoich praw w sądzie.

W przypadku jeśli problemów charakteru technicznego nie da się szybko zneutralizować a Dom apartamentowy nie jest w stanie zaoferować rekompensaty w postaci usług zastępczych (niedostatki pokoju hotelowego, niedostatki w usługach specjalnych) konsument ma prawo na - znaczną zniżkę na ustaloną sumę - odstąpienie od umowy z miejsca i przed nocowaniem oraz do zwrotu pieniędzy w przypadku, jeśli wcześniej zapłacił za dane usługi.

Reklamacji winien dokonać konsument niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu doby od terminu upływu gwarancji.
Termin gwarancji wynosi: – towary spożywcze – 8 dni – towary nie mające charakteru spożywczego oraz inne usługi – 24 miesięcy

Niniejsze zasady reklamacji nabierają prawa i obowiązują od dnia 01.6.2017