Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú z titulu zodpovednosti za nedostatky poskytovaných služieb, resp. nedostatky podávaného tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. Právo na reklamáciu

Ak spotrebiteľ zistí, že poskytnuté ubytovacie a s nimi súvisiace doplnkové služby majú chybu, má právo tieto chyby reklamovať. V prípade výskytu nedostatkov poskytnutej ubytovacej, resp. doplnkovej služby uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zaplatení služieb, ktorých chyby reklamuje. Zástupca Apartmánového domu po odbornom posúdení rozhodne o reklamácii ihneď. Ak nie je možné o reklamácii rozhodnúť ihneď, alebo je reklamácia neopodstatnená, spíše sa záznam o reklamácii. Záznam musí obsahovať presné označenie služby, čas kedy bola poskytnutá, vyskytnuté chyby a požiadavku, ako má byť reklamácia vybavená. Kópiu záznamu dostane spotrebiteľ.

Vybavenie reklamácie včítane času na odborne posúdenie chyby nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie môže uplatniť svoje právo na súde.

Ak chyby technického charakteru nie je možné odstrániť a ak Apartmánový dom nemôže poskytnúť spotrebiteľovi náhradné služby (chyby hotelovej izby, chyby doplnkových služieb) má spotrebiteľ právo na - primárnu zľavu z ceny - zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovím a na vrátenie peňazí, ak boli služby uhradené vopred.

Reklamácia sa spotrebiteľom uplatní bez zbytočného odkladu, najneskôr do doby uplatnenia záručnej lehoty.
Záručná doba je: – potravinársky tovar – 8 dní – nepotravinársky tovar a služby – 24 mesiacov

Tento reklamačný poriadok nabobúda platnosť a účinnosť dňom 01.6.2017